เทพี ซาชาเทพี ซาชาฮาเดส·อาโรนฮาเดส·อาโรนอาวล์·พาร์ทีต้าอาวล์·พาร์ทีต้าอาธีน่าเอ็กซ์คลาเมชัน·โฮลี่อาธีน่าเอ็กซ์คลาเมชัน·โฮลี่เจ้ายมโลก·อาโรนเจ้ายมโลก·อาโรนโอฟิวซุส·โอดีสซีอุสโอฟิวซุส·โอดีสซีอุสโพไซดอน เซราฟิน่าโพไซดอน เซราฟิน่าเทพแห่งความฝัน โอเนรอสเทพแห่งความฝัน โอเนรอสราชินียมโลก เพอร์เซโฟเน่ราชินียมโลก เพอร์เซโฟเน่เทพแห่งความตาย·ทานาทอสเทพแห่งความตาย·ทานาทอสเทพนิทรา·ฮิปนอสเทพนิทรา·ฮิปนอสเทพดวงจันทร์อาร์ทิมิสเทพดวงจันทร์อาร์ทิมิสเทพีสงครามเอริสเทพีสงครามเอริสเจ้าสมุทรโพไซดอนเจ้าสมุทรโพไซดอนเจ้ายมโลกฮาเดสเจ้ายมโลกฮาเดสเทพีอาธีน่าเทพีอาธีน่าอาเครอน·ชารอนอาเครอน·ชารอนเบนนู·คางาโฮะเบนนู·คางาโฮะก็อดบลัด ราดาแมนทีสก็อดบลัด ราดาแมนทีสเซอร์พลีสแคปริคอร์น ชูร่าเซอร์พลีสแคปริคอร์น ชูร่าผู้บัญชาการยมโลก·แพนโดร่าผู้บัญชาการยมโลก·แพนโดร่าเซอร์พลีสแอเรียส ·ชิออนเซอร์พลีสแอเรียส ·ชิออนสฟิงซ์ ฟาโรห์สฟิงซ์ ฟาโรห์บัลร็อค·รูเน่บัลร็อค·รูเน่ปาปิญอง·มิวปาปิญอง·มิวเจ้ายมโลก ชุนเจ้ายมโลก ชุนอีวิล ซากะอีวิล ซากะแพนโดราแพนโดราการูด้า·ไออาคอสการูด้า·ไออาคอสกริฟฟิน ไมนอสกริฟฟิน ไมนอสไวเวิร์น ราดาแมนทีสไวเวิร์น ราดาแมนทีสทอรัส·ฮัสการ์ดทอรัส·ฮัสการ์ดเวอร์โก้·อัศมิฐาเวอร์โก้·อัศมิฐาแคนเซอร์-มานิกอลด์แคนเซอร์-มานิกอลด์เสนาธิการกองทัพยมโลก แพนโดร่าเสนาธิการกองทัพยมโลก แพนโดร่าเจมินี่ เดฟเทรอสเจมินี่ เดฟเทรอสสกอร์เปี้ยน คาร์เดียสกอร์เปี้ยน คาร์เดียพิสซิส อัลบาฟิก้าพิสซิส อัลบาฟิก้าเซอร์พลีส อควอเรียส·คามิวเซอร์พลีส อควอเรียส·คามิวก็อด พิสซิสก็อด พิสซิสก็อดคลอธ ซาจิทาเรียส·ไอโอรอสก็อดคลอธ ซาจิทาเรียส·ไอโอรอสเซอร์พลิส เจมินี่ ซากะเซอร์พลิส เจมินี่ ซากะก็อดคลอธแคปริคอร์น ชูร่าก็อดคลอธแคปริคอร์น ชูร่าก็อดคลอธอควอเรียส คามิวก็อดคลอธอควอเรียส คามิวก็อดคลอธไลบร้าโดโกก็อดคลอธไลบร้าโดโกก็อดคลอธทอรัส·อัลเดบารันก็อดคลอธทอรัส·อัลเดบารันก็อดคลอธสกอร์เปี้ยน·มิโรก็อดคลอธสกอร์เปี้ยน·มิโรก็อดคลอธเลโอ ไอโอเลียก็อดคลอธเลโอ ไอโอเลียก็อดคลอธซิกนัส·เฮียวกะก็อดคลอธซิกนัส·เฮียวกะก็อดอันโดรเมด้า ชุนก็อดอันโดรเมด้า ชุนก็อดคลอธดราก้อน·ชิริวก็อดคลอธดราก้อน·ชิริวก็อดคลอธเพกาซัส·เซย์ย่าก็อดคลอธเพกาซัส·เซย์ย่าก็อดคลอธฟินิกซ์·อิคคิก็อดคลอธฟินิกซ์·อิคคิซาโอริซาโอริคริสซาออร์·กฤษณะคริสซาออร์·กฤษณะไซเรน โซเรนต์ไซเรน โซเรนต์ซีดราก้อน คานอนซีดราก้อน คานอนเครตีส·ซุยเคียวเครตีส·ซุยเคียวเลโอ·ไกเซอร์เลโอ·ไกเซอร์ซาจิทาเรียส เกชตัลท์ซาจิทาเรียส เกชตัลท์เจมินี่ คาอินเจมินี่ คาอินแคนเซอร์·เดธโทลแคนเซอร์·เดธโทลเวอร์โก้ ชิจิมะ เวอร์โก้ ชิจิมะ เจมินี่ คานอนเจมินี่ คานอนไลร่า·โอฟี่ไลร่า·โอฟี่โกลด์ซิกนัส เฮียวกะโกลด์ซิกนัส เฮียวกะเนบิวล่าชุนเนบิวล่าชุนศรทองคำ เซย์ย่าศรทองคำ เซย์ย่าเคียวโกเคียวโกไลบร้า โดโกไลบร้า โดโกซาจิทาเรียส ไอโอรอสซาจิทาเรียส ไอโอรอสแอเรียส ชิออนแอเรียส ชิออนอารายาชิกิ ชากะอารายาชิกิ ชากะเลโอ ไอโอเลียเลโอ ไอโอเลียเจมินี่ ซากะเจมินี่ ซากะแคนเซอร์ เดธมาสค์แคนเซอร์ เดธมาสค์ทอรัส อัลเดบารันทอรัส อัลเดบารันพิสซิส อโฟรดิตี้พิสซิส อโฟรดิตี้แคปริคอร์น ชูร่าแคปริคอร์น ชูร่าแอเรียส มูแอเรียส มูอควอเรียส คามิวอควอเรียส คามิวเวอร์โก้ ชากะเวอร์โก้ ชากะสกอร์เปี้ยน มิโรสกอร์เปี้ยน มิโรพาโว ศิวะพาโว ศิวะกิลตี้กิลตี้มิโนทอรัส·กอร์ดอนมิโนทอรัส·กอร์ดอนดาวสุดนภา เวโรนิกาดาวสุดนภา เวโรนิกาอราวเน่ ควีนอราวเน่ ควีนฟร็อกเซลอสฟร็อกเซลอสโกเล็ม ร็อคโกเล็ม ร็อคไซคลอปส์ ·คีกันต์ไซคลอปส์ ·คีกันต์ฮาร์ปี้ วาเลนไทน์ฮาร์ปี้ วาเลนไทน์ไลคาออน·ฟลีกีอัสไลคาออน·ฟลีกีอัสเวิร์ม ไรมี่เวิร์ม ไรมี่เมอร์เมด เททิสเมอร์เมด เททิสลิมนาเดส คาสะลิมนาเดส คาสะซีฮอร์ส ไบรอันซีฮอร์ส ไบรอันคราเคน ไอแซคคราเคน ไอแซคสคิวล่า อิโอสคิวล่า อิโอเคียร่าเคียร่าฟีนิกซ์ อิคคิฟีนิกซ์ อิคคิสำรอง 1สำรอง 1ย้อนเกล็ด·ชิริวย้อนเกล็ด·ชิริวเครน ยุสุริฮะเครน ยุสุริฮะคาร์มิโลพาร์ดาลิส นาย่าคาร์มิโลพาร์ดาลิส นาย่าคาเมเลียน จูนคาเมเลียน จูนเครน คาเอเดะเครน คาเอเดะเซเฟอุส ไดดาลอสเซเฟอุส ไดดาลอสออไรก้า คาเพลล่าออไรก้า คาเพลล่าเพอร์ซิอัส อัลกอร์เพอร์ซิอัส อัลกอร์โครว์ จาเมี่ยนโครว์ จาเมี่ยนลิซาร์ด มิสตี้ลิซาร์ด มิสตี้โอฟิวซุส ไชน่าโอฟิวซุส ไชน่าอีเกิ้ล มารีนอีเกิ้ล มารีนยูนิคอร์น·ยาโตะยูนิคอร์น·ยาโตะโคโลน่าโบเรลิส เซอร์เนียโคโลน่าโบเรลิส เซอร์เนียแคสซิโอเปีย เวอร์ด้าแคสซิโอเปีย เวอร์ด้าไฮดรา อิจิไฮดรา อิจิยูนิคอร์น จาบุยูนิคอร์น จาบุฟีนิกซ์ อิคคิฟีนิกซ์ อิคคิอันโดรเมด้า ชุนอันโดรเมด้า ชุนดราก้อน ชิริวดราก้อน ชิริวซิกนัส เฮียวกะซิกนัส เฮียวกะแม่มดแดนสมุทรแม่มดแดนสมุทรมาร์เบิลสปิริตมาร์เบิลสปิริตดาร์ค แซคริไฟร์สดาร์ค แซคริไฟร์สเกราะแห่งคนตายเกราะแห่งคนตายผู้ครองแซงค์ทัวรี่ผู้ครองแซงค์ทัวรี่จังโก้จังโก้แบล็คสวอนแบล็คสวอนแบล็คดราก้อนแบล็คดราก้อนแบล็คอันโดรเมด้าแบล็คอันโดรเมด้าแบล็คเพกาซัสแบล็คเพกาซัสแบล็คฟีนิกซ์แบล็คฟีนิกซ์ดีพ นีโอเบดีพ นีโอเบซาจิททา เทรมี่ซาจิททา เทรมี่เซอร์เบอรัส ดันเต้เซอร์เบอรัส ดันเต้เวล โมเสสเวล โมเสสเซนทอรัส บาเบลเซนทอรัส บาเบลฮาวนด์ แอสเทเรี่ยนฮาวนด์ แอสเทเรี่ยนเพกาซัส เท็นมะเพกาซัส เท็นมะกิกิกิกิคาชิออสคาชิออสเดลฟินัส ยูกิโนะเดลฟินัส ยูกิโนะเออร์ซาไมเนอร์ ชิโรโคเระเออร์ซาไมเนอร์ ชิโรโคเระเซกซ์แทนต์ ยูริเซกซ์แทนต์ ยูริไลโอเน็ต บันไลโอเน็ต บันแบร์ เงกิแบร์ เงกิวูล์ฟ นาจิวูล์ฟ นาจิเพกาซัส เซย์ย่าเพกาซัส เซย์ย่า